Open teelten

Ochtendsessie: Energiegebruik op het boerenbedrijf


1. Gaat het naar Waterstof als energiedrager Prof. Van Dijk (TU Delft)
Hij schetst de situatie tav. energiegebruik en de alternatieven voor fossiele brandstoffen. Voor het zwaardere werk zijn accu’s geen oplossing. Waterstof wel. Maar is het wel veilig? En hoe zit het precies met lekkage? Wat zijn de voor- en nadelen? Zien we teveel beren op de weg?

2. Smart grid toepassingen in de landbouw Gerard Migchels (WLR)
Op het landbouwbedrijf zijn duurzame energiebronnen (windmolens, zonnecellen) niet in balans met de energievraag. Wat zijn de mogelijkheden om dit te optimaliseren? Hoe kunnen energiebuffers hiertoe bijdragen? Welke mogelijkheden zijn er nu al en wat zit er aan te komen?

3. Trekkers en alternatieve energiebronnen

4. Deze sessie wordt afgesloten met een plenaire discussie

Middagsessie: De ecologie centraal


1. Niet de techniek maar de ecologie als leidend Dirk van Apeldoorn (WUR)
De afgelopen 50 jaar is de technische ontwikkeling van machines en werktuigen leidend geweest bij de invulling van de teeltsystemen. Het wordt tijd om de ecologie als leidend ontwerpprincipe te stellen en de techniek de ecologie te laten ondersteunen. Dirk van Apeldoorn laat zien wat agro-eco technologie kan opleveren.

2. Forward Farm – High tech meets nature Hinse Boonstra (Bayer)
Op de Forward Farm van Bayer in Abbenes worden vele technieken en methoden om de duurzaamheid van de teelt te verbeteren in de praktijk gedemonstreerd. Welke rol speelt de ecologie daarbij?

3. Efficiëntere landbouw door computer vision Lauwrens Struik, hoofd ontwikkeling Machinefabriek Steketee
Steketee heeft al jarenlang ervaring met camerasystemen in het veld, de huidige machines zijn in staat het onkruid van het gewas te onderscheiden zodat selectief geschoffeld kan worden. Tijdens het schoffelen kan het vision systeem ook gebruikt worden om het gewas te analyseren en deze gegevens realtime naar een cloud-database te sturen, ook is er een plantspecifieke spuitmodule beschikbaar. Nieuwe ontwikkelingen focussen op bredere inzetbaarheid van deze techniek, onkruid classificatie en ziekteherkenning. In de visie van Steketee kan hierdoor een significante besparing van spuitmiddelen gerealiseerd worden.

4. Zicht op de Bodemstructuur Flevolands Agrarisch Collectief
Een project met de doelstelling het stimuleren van duurzaam bodembeheer als structureel onderdeel van de agrarische bedrijfsvoering om daarmee het landbouwkundig gebruik en de bodemconditie te verbeteren. Daarnaast is kennisontwikkeling en kennisdeling op het gebied van duurzaam bodembeheer een doel. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van het Actieplan Bodem en Water van LTO Noord, Provincie en Waterschap Zuiderzeeland.